PhD, MSc és BSc kutatási témajavaslatok

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím MTA ÖK témavezető
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai
Darwini medicina
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Az eukarióta endomembránok eredete
A táji környezet szerepe homoki gyepek restaurációjának sikerességében
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése